Home » در باره ظهور و علایم ظهور by حسن قائمیان
در باره ظهور و علایم ظهور حسن قائمیان

در باره ظهور و علایم ظهور

حسن قائمیان

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

این کتاب که با پیشگفتاری از «حسن قائمیان» آغاز می شود، شامل چهاربخش است. بخش نخست، نوشته ای است از «صادق هدایت» با عنوان «درباره ظهور و علائم ظهور». در این نوشته، «هدایت» اعتقاد به وجود یک قائم را که به گفته او «در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت وMoreاین کتاب که با پیشگفتاری از «حسن قائمیان» آغاز می شود، شامل چهاربخش است. بخش نخست، نوشته ای است از «صادق هدایت» با عنوان «درباره ظهور و علائم ظهور». در این نوشته، «هدایت» اعتقاد به وجود یک قائم را که به گفته او «در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت و معجزه آسا ظهور کند و دنیا را پس از آن که پر از ظلم و جور شده، از عدل و داد پرنماید»، در دین زرتشت و اعتقادات دینی و آثار مکتوب ایران در دوره پیش از اسلام بررسی کرده است. بخش دوم با عنوان «پیش گویی های پیامبران بزرگ و امامان به حق»، نوشته ای است از «حسن قائمیان» که نویسنده در آن به اخبار و احادیثی درباره ظهور وعلائم ظهور در منابع اسلامی و برخی منابع دیگر می پردازد. قسمت اول این بخش، شامل متن نسبتا کامل اخبار و احادیثی است که از کتاب معروف «الملاحم» به نقل از کتاب های معروف اسلامی انتخاب شده است. قسمت دوم، قطعاتی از اخبار و احادیث است که‌«صادق هدایت» به منظور مقابله و مقایسه با متن «بهمن یشت» یا «زند و هومن یسن» از پهلوی ترجمه کرده و گردآوری است. بخش سوم نوشته های پراکنده ای است از «حسن قائمیان» که او در آنها به مباحثی نظیر «دیباچه ای بر آثار صادق هدایت»، «نام خدا در آثار صادق هدایت»، و «انسان کنونی از نظر صادق هدایت» می پردازد. بخش چهارم مجموعه ای از تصاویر مربوط به موضوع هایی چون «هبوط آدمی»، «مرگ»، «سقوط آدمی»، «مبارزه نیکی و بدی» و ... است.این کتاب شامل چهاربخش است. بخش نخست، نوشته ای است از «صادق هدایت» با عنوان «درباره ظهور و علائم ظهور». در این نوشته، «هدایت» اعتقاد به وجود یک قائم را که در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت و معجزه آسا ظهور کند و دنیا را پس از آن که پر از ظلم و جور شده، از عدل و داد پرنماید، در دین زرتشت و اعتقادات دینی و آثار مکتوب ایران در دوره پیش از اسلام بررسی کرده است. بخش دوم با عنوان «پیش گویی های پیامبران بزرگ و امامان به حق»، نوشته ای است از «حسن قائمیان». قسمتی از این بخش، قطعاتی از اخبار و احادیث است که‌«صادق هدایت» به منظور مقابله و مقایسه با متن «بهمن یشت» یا «زند و هومن یسن» از پهلوی ترجمه کرده و گردآوری است. بخش سوم نوشته های پراکنده ای است از «حسن قائمیان». بخش چهارم مجموعه ای از تصاویر مربوط به موضوع هایی چون «هبوط آدمی»، «مرگ»، «سقوط آدمی»، «مبارزه نیکی و بدی»است.بخش نخست کتاب، با عنوان درباره ظهور و علایم ظهور نوشته‌ی صادق هدایت است که طی آن در باب زرتشت، مساله‌ی رجعت و ظهور در آیین زرتشت بحث شده هم چنین محتوای برخی متون پهلوی زرتشتی معرفی گردیده است. بخش دوم کتاب، پیش‌گویی‌های پیامبران بزرگ و امامان به حق درباره ظهور و علایم ظهور نام دارد که تالیف صادق هدایت و حسن قائمیان است. این بخش مشتمل بر اخبار و احادیثی است درباره ظهور و علایم ظهور از منابع اسلامی و برخی منابع دیگر. بدین سان، قسمت اول بخش دوم شامل متن نسبتا کامل اخبار و احادیثی است که از کتاب الملاحم به نقل از کتاب‌های معروف اسلامی انتخاب شده و قسمت دوم قطعاتی از اخبار و احادیث است که صادق هدایت به منظور مقابله و مقایسه با متن بهمن شب یا زند و هومن یسن که از پهلوی ترجمه کرده، گرد آورده است. بخش سوم (نوشته‌های پراکنده) از حسن قائمیان مشتمل است بر دیباچه‌ای بر آثار صادق هدایت، نام خدا در آثار صادق هدایت، انسان کنونی از نظر صادق هدایت، اثبات وجود خدا و نظایر آن. در پایان کتاب شرح و تفسیر چند تصویر ـ عمدتا با موضوع مذهبی ـ فراهم آمده است